Община Троян

Община Троян

Успешно приключи изпълнението на проект „Ефективност и качество за добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет" с бенефициент община Троян в партньорство с община Елванген, Германия. Договора за изпълнение на проекта е с регистрационен номер 10-16-10/09.04.2012г.
Заключителна пресконференция по проекта се проведе на 22 май 2013г. в гр. Троян.
Участие в пресконференцията взеха близо 50 човека – екипа по проекта от българска, представители общинска администрация, на Общински съвет Троян, на бизнеса, неправителствения сектор, гражданското общество, медии.
Приветствено слово към всички присъстващи поднесе г-жа Донка Михайлова, кмет на община Троян. Пресконференцията продължи с презентация на инж. Татяна Марковска, ръководител на проекта, която направи ретроспекция на изпълнените дейности по проекта и представи постигнатите резултати.
По време на втората презентация Владислав Георгиев – ръководител на консултантската фирма „Прайм Консултинг" представи степента на съответствие между направените препоръки от гражданите с постигнатите резултати по проекта.
След последната презентация представителите на медиите и местната общественост имаха възможността да зададат своите въпроси към кмета на община Троян и екипа на проекта.

 


„Проект „Ефективност и качество за добро управление" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

Ръководството за управление на общински обекти е създадено по проект на община Троян „Ефективност и качество за добро управление", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", разработено е от съвместна работна група, с методическата и техническа помощ от страна на екипа на „Прайм Консултинг" ООД.

Проектът е насочен към общинска администрация Троян и община Елванген, които са партньори по проекта и цели повишаване на ефективността на управлението чрез прилагане на добри европейски практики.

 

Изтеглете прикачения файл и отворете *.doc файла!

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на