Община Троян

Община Троян

Дата 22 май 2013 г. (сряда), гр. Троян
Час Теми
11:00 - 11:00 Откриване на конференцията
11:05 - 11:15 Обръщение към участниците - г–жа Донка Михайлова, кмет на община Троян
11:15 - 11:35 Представяне на постигнатите резултати по проект „Ефективност и качество за добро управление“ – г–жа Татяна Марковска, ръководител проект, община Троян
11:35 - 11:50 Представяне на степента на съответствие между направените препоръки от гражданите с постигнатите резултати в рамките на проекта – Владислав Георгиев, ръководител екип - „Прайм консултинг“ ООД
11:50 - 12:00 Въпроси на местната общност и медиите

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изпълнение на проект „Ефективност и качество за добро управление", на община ТРОЯН за осигуряване на качествени и ефективни експертни услуги свързани с извършване на проучвания, анализи, консултации и разработване на документи за прилагане на добри практики, финансиран по ОП „Администратичен капацитет" , Ви каним да участвате в заключителна пресконференция по проекта.
Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост резултатите постигнати при изпълнението на проекта.
Пресконференцията ще се проведе на 22.05.2013 г., от 11.00 часа в салона на община Троян, град Троян. пл. „Възраждане" № 1 на І етаж.
Участие в нея ще вземат Кмета на Община Троян – г-жа Михайлова, представители на общинска администрация Троян, експерти работили по проекта, представители на медиите и местната общност.

С уважение:
инж. Татяна Марковска,
ръководител проект


„Проект „Ефективност и качество за добро управление"се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

 

Обучително пътуване на експерти от община Троян в общината-партньор Елванген, Германия с цел тестване на инструкциите и усвояване на практически умения за управление на общински обекти по проект „Ефективност и качество за добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет"ОПАК
Реализиране на Дейност 6 от проекта

Обучителното пътуване се организира за 6 участника, 5 представители от община Троян, членове на смесената работна група, както и един преводач. Пътуването в общината партньор е в рамките на седем дни, включително дните за пътуване. По време на престоя смесената работна група ще тества в реална работна среда разработените инструкции и система за мониторинг. Чрез "работа в сянка" българските експерти ще трябва да усвоят практически подходи и умения по отношение на организацията на работа, разпределението на отговорности, използваните съвременни информационни средства, прилагането на системата за оценка и мониторинг. След работното посещение участниците изготвят обобщен отчет-доклад за това как ще приложат видяното и наученото в своята практическа работа. Партньорът осигурява съответните експерти и възможности, българските експерти да имат достъп, в рамките на разглежданите въпроси, до практическата работа на своите колеги, да "работят" съвместно и да наблюдават последователността на процеса на работа и координацията между отделните служби и звена, както и работата по наблюдение на изпълнението.
Целта на работното посещение е, от една страна да се тества приложимостта на разработените инструкции и система за мониторинг в реални условия. От друга страна българските експерти ще се запознаят на място с методите на работа, с трудностите и проблемите, които техните колеги са преодолели, с добрите практики, включени в инструкциите. "Учене чрез правене" е най-ефективният метод за усвояване на практически умения. В реална работна среда българските и немските експерти ще приложат на практика заложените в инструкциите методи и подходи, механизми и инструменти. При практическата работа експертите ще тестват основните функции на разработените инструменти и могат да набележат стъпки за коригиране или допълнение. Дейността надгражда ресултатите от предишната дейност като прилага на практика успешни и иновативни за двете администрации модели. Дейността е в съответствие с целта на процедурата и проекта за повишаване на капацитета на администрацията чрез обмяна на опит и отговаря напълно на специфичния акцент на процедурата за реализиране на съвместни инициативи и създаване на взаимополезно сътрудничество между партньорите.

 


„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

Доклад за изпълнение на Дейност 3 по проект „ЕФЕКТИВНОСТ И КАЧЕСТВО ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" на Община Троян по договор 10-16-10/09.04.2012 г. „Работно посещение на експерти от Община Троян в Община Елванген, Германия за информация и практика" от 10-14 март, 2013 г.

Изтеглете прикачения файл и отворете *.doc файла!

Проведена е конференция “Доброто управление – гаранция за ефективност и ефикасност”по проект „Ефективност и качество за добро управление, който се реализира от Община Троян по Оперативна програма „Административен капацитет“(ОПАК), Дейност 4

Конференцията  се проведе на 15 и 16 април, 2013г  в община Троян. В нея  взеха участие 5 експерти от община  Елванген, Германия – Г-жа Ингрид Баш, Г-н Вили Грессер, Г-н Улрих Нагл, Г-н Александър Реншлер и Г-жа Бирте Еленброк.

Конференцията се организира в община Троян в рамките на два дни. В нея  вземха участие 55 представители на двете общинските администрации и Общински съвет Троян. През първия ден присъстващите  се запознаха  с резултатите от анализа на тема „Прилагане на принципите на добро управление в работата на общинската администрация“, изготвен по дейност 2. Представени бяха и резултатите от анализа на тема“ Управление на общинската собственост“ Представител от община Троян –Г-н Борис Бояджиев , участвал в работното посещение в община Елванген,  сподели  свои впечатления чрез представяне на  презентация, изготвена  по изпълнението на Дейност 3 „Работно посещение на експерти от Община Троян в Община Елванген, Германия за информация за информация и практика“, което се осъществи от 10-14 март, 2013г. Представители на двете общини  представиха своя опит в областта на управлението на общински обекти като запознаха  участниците с принципите на работа, въведени механизми и инструменти за постигане на оптимални резултати. От страна  на партньора – Г-н Вили Грессер  представи детайлно опита на община Елванген.  Бяха посетени общински обекти. През втория ден участниците ще дискутират резултатите от сравнителния анализ и конкретни теми и въпроси, които те целят да подобрят в областта на управлението на терени и обекти от местно значение за обществено ползване. Беше осъществена среща с председателя на Съвета за икономическо развитие към община Троян и обсъдена темата „Подобряване на управлението на терени и обекти от местно значение за обществено ползване“ Конференцията  набеляза  конкретни мерки за подобряване ефективността на управлението чрез взаимстване на методи и решения на партньорската организация като конкретна следваща стъпка от процеса. По време на събитието се сформира съвместна работна група с представители от двете общини. Работната група  се сътои от 10 експерта от двете общини с отговорности в съответните отдели. Тя ще осъществява своите дискусии и разработки като използва съвременните средства за онлайн базирана комуникация. От Община Троян – инж. Борис Бояджиев –Директор на дирекция „Общинска собственост и икономика“, Г-н Красимир Атанасов-Гл.експерт  „Общинска собственост“, Г-жа Мария Минкова-Гл.експерт „Икономика и приватизация“, Г-жа Галя Белевска –Нач.отдел „Бюджет и човешки ресурси“, Г-ца Станислава Цукева – Гл.специалист „Сътрудник на кмета“ от страна на партньора - Г-жа Ингрид Баш, Г-н Вили Грессер, Г-н Улрих Нагл, Г-н Александър Реншлер и Г-жа Бирте Еленброк. Това звено ще спомогне за  по-нататъшно задълбочено проучване, обмяна на опит и съвместна работа по създаване на инструмент, който да се използва в двете общини за повишаване на ефективността.

НАПРЕДЪК

на проект № 10-16-10/09.04.2012г., „Ефективност и качество за добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет" ОПАК)
към 24.04.2013 г.

1. Подготовка и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки.

Проведени са 5 процедури. Сключени са договори със следните изпълнители:

 • Фирма "Консултантска група за обществени поръчки" ЕООД за „Подготовка на документи за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност, на логистични услуги, на консултантски услуги и на одит по проект „Ефективност и качество за добро управление";
 • „Прайм Консултинг" ООД за „Извършване на консултантски услуги по проект „Ефективност и качество за добро управление";
 • „Атлас Травелс" ЕООД за „Логистика при реализиране на дейности по организация на обучения, семинари и работни срещи по проект „Ефективност и качество за добро управление";
 • ЕТ „Персонал Консулт – Ганчо Попов" за „Дейности за информация и публичност по проект "Ефективност и качество за добро управление";
 • „Кей Би" ЕООД за „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Ефективност и качество за добро управление".

Чрез директно възлагане по ЗОП е сключен договор със „Съни Хоум Инвестмънт" ООД за „Осъществяване на преводачески услуги по време на реализация на проекта „Ефективност и качество за добро управление".

2. Проучване и оценка на състоянието в двете администрации по прилагане на принципите на добро управление и ефективно разходване на бюджетни средства при управление на общински имоти.

Проведени са проучвания в двете администрации. В рамките на тази дейност се направи преглед и оценка на работата в двете общини в областта на доброто управление. Наред с това бяха проучени документи, практики и организационна структура на администрациите в областта на управление на имоти, представляващи терени и обекти от местно значение за обществено ползване и задоволяване на обществени потребности. На база на проучванията се изготви анализ на резултатите по следните въпроси: степен на познаване на доброто управление от служителите; опит и примери от практиката, наличие на документи и правила; форма на организация и инструменти за ефективно управление на общинските обекти в двете общини. В заключение анализът набелязва областите за по-детайлно проучване на чуждия опит по темата. Докладът от анализа в рамките на 60 стр.е преведен на немски език и предоставен на партньора.

3. Работно посещение на експерти от община Троян в община Елванген за обмен на информация и практика.

Работното посещение се организира в рамките на 5 дни вкл. дните за пътуване от 10.03 до 14.03.2013 г., за 16 участника, 15 експерти от отдели по стопански и финансови дайности и общинския съвет и един преводач. В рамките на посещението като поддейност 1 се организира съвместeн информационен семинар "Доброто управление – право и отговорност" по темата добро управление. Проведено беше еднодневно обучение за 36 участника за запознаване с принципите на добро управление, значението и конкретните ефекти от тяхното прилагане. На участниците бяха представени документи и инициативи в областта на доброто управление, както и успешни примери от администрацията на Елванген. По време на посещението българските експерти бяха запознати с прилагането на практика на принципите на доброто управление. Чрез директни контакти със своите колеги българските експерт придобиха впечатления за начините на работа, документите, процедурите и инструментите, които правят възможно изпълнението на принципите в ежедневната работа в различни звена. С посещение на място те се запознаха с успешни решения и методи при управлението на обектите и възможностите за повишаване на ефективността

4. Провеждане на конференция "Доброто управление – гаранция за ефективност и ефикасност".

Конференцията беше проведена в община Троян в рамките на два дни. В нея взеха участие 35 представители на двете общинските администрации и Общински съвет Троян. През първия ден присъстващите се запознаха с резултатите от анализа, изготвен по дейност 2. Представители от община Троян, участвали в работното посещение в община Елванген, споделиха свои впечатления чрез представяне на обобщения доклад, изготвен по дейност 3. Представители на двете общини представиха своя опит в областта на управлението на общински обекти като запознаха участниците с принципите на работа, въведени механизми и инструменти за постигане на оптимални резултати. Партньора представи детайлно опита на община Елванген, предприети промени и въведените нови инструменти, включително по аутсорсинг на услуги и съответно как тези решения са се отразили върху ефективността на разходите. През втория ден участниците се срещнаха с председателя на икономическия консултативен съвет, дискутираха резултатите от сравнителния анализ и конкретни теми и въпроси, които те целят да подобрят в областта на управлението на терени и обекти от местно значение за обществено ползване. Конференцията набелеляза конкретни мерки за подобряване ефективността на управлението чрез взаимстване на методи и решения на партньорската организация като конкретна следваща стъпка от процеса на "бенчмаркинг". По време на събитието се сформира съвместна работна група с представители от двете общини, която да бъде основното звено за по-нататъшно задълбочено проучване, обмяна на опит и съвместна работа по създаване на инструмент, който да се използва в двете общини за повишаване на ефективността.

5. Предприемане на съвместни мерки за повишаване ефективността на управление на общински обекти.

След споделения опит и запознаване с практиките на общината-партньор ще се предприемат конкретни мерки за подобряване процеса на управление на общинските обекти с обществена значимост в община Троян като се взаимстват методи и решения от опита на партньора. –Дейността е в процес на разработка.

6. Обучително пътуване на експерти от община Троян в общината-партньор с цел тестване на инструкциите и усвояване на практически умения за управление на общински обекти.

Тази дейност е в процес на подготовка. Обучителното пътуване ще се реализира от 13-19 май 2013 г. в град Елванген, Германия.

7. Дейности по информация и публичност.

Проведена е начална пресконференция на 12.12.2012 г. Направени са два банера – един настолен и един за окачване. Публикувани са 4 електронни и 10 печатни издания. Създадена е функционираща секция към интернет –сайта на община Троян – www.ekdu.troyan.bg

8. Управление и отчитане на проекта.

Избран е екип за управление на проекта, назначен със заповед 302/18.04.2012г. на Кмета на община Троян: Ръководител- инж. Татяна Марковска; Координатор –Диана Лалева; Организационен координатор-Г-н Бернд Беклер-от общината – партньор Елванген, Германия; Счетоводител – Борислава Василковска. Сключени са граждански договори с екипа за управление. На всеки три месеца се прави тримесечен технически доклад до Управляващия орган за напредъка на проекта и е депозирано междинно искане за плащане.

9. Одит по проекта

Дейността предстои да бъде реализирана.

 

Конференцията ще се проведе на 15 и 16 април в община Троян. В нея ще вземат участие 5 експерти от община Елванген, Германия.

Конференцията се организира в община Троян в рамките на два дни. В нея ще вземат участие 35 представители на двете общинските администрации и Общински съвет Троян.

През първия ден присъстващите ще се запознаят с резултатите от анализа, изготвен по дейност 2. Представители от община Троян, участвали в работното посещение в община Елванген, ще споделят свои впечатления чрез представяне на обобщения доклад, изготвен по дейност 3. Представители на двете общини ще представят своя опит в областта на управлението на общински обекти като запознаят участниците с принципите на работа, въведени механизми и инструменти за постигане на оптимални резултати. От партньора се очаква да представи детайлно опита на община Елванген, предприети промени или въведени нови инструменти, включително по аутсорсинг на услуги и съответно как тези решения са се отразили върху ефективността на разходите.

През втория ден участниците ще дискутират резултатите от сравнителния анализ и конкретни теми и въпроси, които те целят да подобрят в областта на управлението на терени и обекти от местно значение за обществено ползване. Конференцията ще набележи конкретни мерки за подобряване ефективността на управлението чрез взаимстване на методи и решения на партньорската организация като конкретна следваща стъпка от процеса на "бенчмаркинг". По време на събитието ще се сформира съвместна работна група с представители от двете общини, която да бъде основното звено за по-нататъшно задълбочено проучване, обмяна на опит и съвместна работа по създаване на инструмент, който да се използва в двете общини за повишаване на ефективността. Работната група ще се сътои от 10 експерта от двете общини с отговорности в съответните отдели. Тя ще осъществява своите дискусии и разработки като използва съвременните средства за онлайн базирана комуникация.

Сряда, 10 Април 2013 15:31

Сравнителен анализ / 28.03.2013 г.

I. Проучване на информираността на служителите и оценка на степента на прилагане на принципите на добро управление в община Троян и община Елванген и досегашния опит и практики в тяхната работа.

II. Задачи, услуги, организационна структура и практики в двете общини в областта на управление на общински обекти.

Eфективно комунално управление

Делегация на Община Троян, България разглежда общинските фирми

Финансирането на обмяната на положителен опит между общините Троян и Елванген се финансира със средства на ЕС. Елванген и град Троян, България участват в партньорски проект „Good management – right and responsibility". До четвъртък 11 експерта от общината и 3 съветника от Троян са гости на нашия град, за да научат, как тук се ръководят общинските фирми и как се управлява общинската собственост.

Герхард Кьонигер

Елванген: „Обмяната на опит с град Троян премина през различни етапи обясни главния кмет Карл Хилзенбек в сряда в общината пред общинските служители и българските гости. През месец декември господин Бернд Беклер, ръководител на отдел „Образование и Социални дейности" беше с група от Елванген в Троян. Сега българите са тук и една следваща трета стъпка предстои през април, когато експертна група от Елванген ще замине за България, преди през м. май отново българска делегация да посети Елванген.
„Троянските специалисти от град Троян трябва да се запознаят с нашата управленска система и да направят собствени заключения в този аспект", каза главния кмет. Този обмен се финансира 100 % с Европейски средства. „Политиката се прави в Брюксел, но Европейския съюз функционира само тогава, когато тук се извършва базисната работа.
От неделя до днес гостите посетиха басейна с вълни, сауните и водната електроцентрала и енергийното дружество бяха тема за разговор. Те имаха възможност да разгледат пречиствателната станция Шьонау със соларното сушене на тинята и блоковата станция за енергията за отопление и пожарната. Цел на делегацията беше и да се запознаят с конверсираните терени, индустриалния район, селището Пфалхайм и домът за възрастни хора и хора с увреждания в Рьотленмюле.
Общинското строително предприятие, собственост на общината и градското дъщерно дружество - Общински фирми бяха представени изчерпателно. Няколко Workshops по темата „Управление на общинската собственост" „Планиране и осъществяване на строителните намерения" (за пример се използва целия процес за преустройство на марктплатц) позволиха на гостите да надникнат в процеса на работа.
Зам. Кмета от град Троян подчерта значението на този обмен за своя град. Управлението в Германия има добра слава и за това Троян избра за партньор за този европейски проект Елванген, с който вече има изградени контакти на доверие. „Ние вярваме в положителния ефект на този проект."
Ръководителят на проекта от външната консултантска фирма Владислав Георгиев изрази мнение, че българското комунално управление може да подобри методите си особено в организацията на общинските предприятия и управлението на общинската собственост. Той е убеден, че немската делегация през април в Троян ще бъде приета с цялото гостоприемство на троянци, както ние бяхме приети в Елванген.
Българите са пристигнали със самолет до Мюнхен, а от там с автобус до Елванген. Гостите бяха настанени в хотел "Линде" и в хотел „Германия".

На снимката: Част от българската делегация слуша информация от господин Вили Гресер за Спа-комплекса на града.

Откъс от вестник „Швебише пост"
Четвъртъкр 14 март 2013 г.

13.03.2013 г. съвместен семинар на тема: "Добро управление – право и отговорност".

Планирани инвестиции до 2015 год. - 10 милиона Евро за построяване на 2 училища.

Бюджет: 55 млн. Евро

Семинар по тематичен проект : „ Доброто управление – право и отговорност „ в заседателната зала в Община Елванген - информация от страна на Община Елванген – г-жа Баш, г-н Гресер, г-н Нагл, г-н Беклер, г-н Тролман и среща с медиите

- представяне на проекта
- представяне на Община Троян
- представяне на Община Елванген

 

Структура на Община Елванген в Германия

 • Германия
 • Баден-Вюртемберг е една от шестнадесетте федерални провинции на Германия
 • Област Щутгард
 • Окръг Осталбкрайс
 • Община Елванген

 

Структура на Община Елванген

 • Кмет
 • Общински съвет / 36 общински съветника , кмет / със 3 комисии по 14 члена:
  1/управленска комисия
  2/комисия отговаряща за строителство околна среда и транспорт
  3/комисия отговаряща за култура ; туризъм; спорт и социални дейности
 • Дирекции – управление на човешки ресурси; организационен отдел; култура; туризъм
 • Дирекция – градско строителство и планиране; служба за обществен ред; общински предприятия

 

 1. Уточняване на съдържанието и целите на семинара
 2. Анализ и сравнение
 3. Определяне на основните теми на семинара
 4. Дискусии по различни практически въпроси
 5. Начини за управление на Общинска Собственост
 6. Планиране на осъществяване на проекти
 7. Сравнения м/у практиките в Община Троян и Община Елванген

 

ИЗВОДИ:

 1. Ефективно използване на общинските активи.
 2. Задълбочен анализ на проблемите – демографски срив, социални, стопански.
  - Мероприятия, които ще се финансират.
  - Очаквани резултати
 3. Практически подход при решаване на всички въпроси
  - В полза на човека
  - С цел печалба

С това посещение се постигна главната цел на тази дейност за повишаване на знанията  и уменията на българските експерти чрез непосредствено наблюдение и обмяна на опит. Чрез информационния семинар се постигна целта за съвместното обучение на принципите на доброто управление в неговата комплексност, което от една страна повиши тяхната квалификация,  а от друга страна мотивира двете страни да споделят своя опит и да работят в координация. Като цяло това може да спомогне да за цялостното въвеждане на във всички звена на администрациите. Семинарът кореспондира изцяло с главната цел на настоящата процедура и конкретните цели на проекта, тъй като повишава познанията на експертите  за принципите на добро управление. В рамките на посещението участниците се запознаха с фунсционирането на принципите на практиката, обмениха мнения и опит при решаване на конкретни въпроси при управление на общинската собственост. Тази дейност в голяма степен води  до изпълнението на всички специфични цели на проекта, тъй ката чрез контактите  и споделяне на опита се повишава капацитетът  на експертите  и се създават предпоставки  реално за бъдещо трайно сътрудничество.

С това посещение се постигнаха очакваните резултати от плануваната Дейност 3, а именно повишен капацитет на администрацията , проведено обучение, маркирани иновативни практики, споделен опит на участниците от двете страни, създадени трайни контакти с експертите от общината- партньор, създадени предпоставки за сътрудничество по конкретни въпроси на управлението.

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на