Община Троян

Община Троян

12.03.2013 г. - Община Елванген - Практически занятия: Посещение на обекти общинска собственост и изслушване на информации за тяхното стопанисване от ръководителите на обектите.

 • Комунално битов комбинат ООД  -  осигурява работни места, вкл. и  на непълен работен ден. Извършва услуги за населението и цялостната подръжка на общински сгради, терени, пътища, паркове и градини, контрол на горския фонд.

  • Комунално битов комбинат_1
  • Комунално битов комбинат_2
  • Комунално битов комбинат_3
  • Комунално битов комбинат_4
 • Ток, вода, топлина, газ  и две бензиностанции- ООД-та. Стабилно дялово участие на общината. Инициативи за модерно развитие на дружеството. Напр. – ветрогенератори и др. възможности за производство на ел. енергия с дялово  участие  на гражданите.
 • Посещение на частен дом за инвалиди, възрастни хора и  хора с отклонения. – 145 служители-работни места срещу 145 места.
  Регламентирана система за финансиране на престоя:
  - Здравни осигуровки;
  - Пенсии;
  - Социални средства-лични средства;
  - Дарения.

 • Img_1
 • Img_2
 • Img_3
 • Img_4
 

 

Среща с ОВ Карл Хилзенбек и сътрудници в сградата на общината.

 • Img_1
 • Img_2
 • Img_3

Разглеждане на архива, в който се съхраняват документи от 17 век.

 • Img_1
 • Img_2
 • Img_3
 • Img_4

Посещение на градчето Пфалхайм – създадено около 1210 г., 1850  жители.

Волфганг Зеглер – кмет – без заплащане. Според жителите на селата има квота за общинските съветници. В населените места няма чиновници. Обслужването на населението се осъществява от  служители от Елванген, оито 3 пъти седмично работят по 4 часа в кметството.

 • Img_1
 • Img_2
 • Img_3

Предложение за оптимизиране на работата на общ.служители до кмета на община Троян в кметствата.

11.03.2013 г. Практически занятия: Посещение на обекти общинска собственост и изслушване на информации за тяхното стопанисване от ръководителите на обектите.

 • Спа- комплекс – информация  от г-н Гресер –  Социални функции: годишни посещения -140 000 – 150 000 души. Планирани инвестиции, осигурени с кредит около 5 000 000 Евро в нови атракции. Годишни загуби: 1 300 000 Евро. Загубите се покриват от  останалите  печеливши общински  дружества, обединени под шапката на  Холдингово дружество и разликите се допокриват от общината. 

  • Img_1
  • Img_2
  • Img_3
  • Img_4


 • Пречиствателна станция за отпадни води: механично и биологично пречистване до 98 % чистота, соларно сушене на отпадъците и производство от тях на био-газ. Изцяло автоматизирана система с 5 човека персонал.

  • Img_1
  • Img_2
  • Img_3
  • Img_4


 • Водна електроцентрала – изградена от естествен  2 м  висок водопад

  • Img_1
  • Img_2
  • Img_3
  • Img_4


 • Противопожарна служба: Изградена на доброволни начала. Сградата и техниката се поддържат от общината. На доброволците се дава обезщетение по 10 Евро на час при мероприятие – пожар или за гражданска защита. Възможност за малки доходи за населението.

  • Img_1
  • Img_2
  • Img_3
  • Img_4
 • Индустриална зона и зона за жилищни нужди: Ролята на общината: Предоставя възможности на инвеститорите  и на желаещите да строят нови жилища, като променя предназначението на земята, изгражда инфраструктурата, създавайки работни места и генерира печалба.

10.03.2013 г. – 14.03.2013 г.

Работното посещение се организира в рамките на 5 дни вкл. дните за пътуване от 10.03 до 14.03.2013 г., за 16  участника(15), 15(14) експерти от отдели по стопански и финансови дайности и общинския съвет и един преводач. В рамките на посещението като поддейност 1 се организира съвместeн информационен семинар “Доброто управление – право и отговорност” по темата добро управление. Проведено беше еднодневно обучение за 36 участника за запознаване с принципите на добро управление, значението и конкретните ефекти от тяхното прилагане. На участниците  бяха  представени документи и инициативи в областта на доброто управление, както и успешни примери от администрацията на Елванген. По време на посещението българските експерти бяха запознати с прилагането на практика на принципите на доброто управление. Чрез директни контакти със своите колеги българските експерт придобиха впечатления за начините на работа, документите, процедурите и инструментите, които правят възможно изпълнението на принципите в ежедневната работа в различни звена. С посещение на място те се запознаха с успешни решения и методи при управлението на обектите и възможностите за повишаване на ефективността. Партньорът  съдейства за осигуряване участието на местни експерти в семинара, осигури условия за посещение и запознаване с работата на различни служби и отдели и бяха проведени  срещи и разговори между експертите.

Работното посещение се изпълнява по Дейност 3 от проекта и се организира в рамките на 5 дни вкл. дните за пътуване, за 16 участника, 15 експерти от отдели по стопански и финансови дейности и общинския съвет и един преводач. В рамките на посещението като поддейност 1 се организира съвместeн информационен семинар "Доброто управление – право и отговорност" по темата добро управление. Планира се еднодневно обучение за 36 участника за запознаване с принципите на добро управление, значението и конкретните ефекти от тяхното прилагане. На участниците ще бъдат представени документи и инициативи в областта на доброто управление, както и успешни примери от други европейски администрации. По време на посещението българските експерти ще бъдат запознати с прилагането на практика на принципите на доброто управление. Чрез директни контакти със своите колеги българските експерти ще придобият впечатление за начините на работа, документите, процедурите и инструментите, които правят възможно изпълнението на принципите в ежедневната работа в различни звена. С посещение на място те ще се запознаят с успешни решения и методи при управлението на обектите и възможностите за повишаване на ефективността. Партньорът ще съдейства за осигуряване участието на местни експерти в семинара, ще осигури условия за посещение и запознаване с работата на различни служби и отдели и за срещи и разговори между експертите. След приключване на посещението представител на групата ще изготви обобщен доклад за видяното и наученото и набелязани иновативни решения.

Целта на тази дейност е повишаване на знанията и уменията на българските експерти чрез непосредствено наблюдение и обмяна на опит, което е в съответствие с главната цел и акцента на процедурата. Чрез информационния семинар се цели съвместно обучение за принципите на доброто управление в неговата комплексност, което, от една страна ще повиши тяхната квалификация, а от друга ще ги мотивира да споделят опит и да работят в координация. Като краен ефект това ще спомогне за по-последователното и цялостно въвеждане на принципите във всички звена на администрацията. Семинарът кореспондира изцяло с главната цел на настоящата процедура и конкретните цели на проекта, тъй като повишава познанията на експертите за принципите на доброто управление. В рамките на посещението участниците ще се запознаят с функционирането на принципите в практиката, ще могат да се убедят в значението и ползите от комплексното изпълнение на проследяване и контролиране на изпълнението, ще обменят мнения и опит при решаване на конкретни въпроси при управление на общинската собственост. Тази дейност в голяма степен води до изпълнение на всички специфични цели на проекта, тъй като чрез контакти и споделяне на опит се повишава капацитетът на експертите и се създават предпоставки за бъдещо трайно сътрудничество, както и взаимстване и създаване на иновативни решения съвместно с партньора.

Очакваните резултати от посещението - повишен капацитет на администрацията, проведено обучение; разработен доклад с маркирани иновативни практики, споделен опит, създадени трайни контакти с експерти от общината-партньор; създадени предпоставки за сътрудничество по конкретни въпроси на управлението.

 

Ръководител проект: инж. Татяна Марковска

 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

На 31.01.2013г. се проведе работна среща с експерти от община Троян   и Общински съвет Троян по тема: „Приложение на принципите за добро управление в сферата на управление на общинската собственост“

Модератор на срещата беше консултантската фирма „Прайм Консултинг“ ЕООД

Участваха:

 1. Екипа за управление на проекта;
 2. Съветници от Общински съвет Троян;
 3. Експерти от Община Троян, включени в групата за обучителното пътуване в партньорската община Елванген, Германия.

Общ брой на участниците – 26. 

Владислав Георгиев – от фирма „Прайм Консултинг“ модерираше срещата.

Той обясни, че в изпълнение на договора с община Троян по проект „Ефективност и качество за добро управление“, по Дейност 2 “Проучване и оценка на състоянието в двете администрации – в община Троян и община Елванген, по прилагане на принципите на добро управление и ефективно разходване на бюджетните средства“ се провежда настоящата среща.  Г-н Георгиев обясни, че целта на консултантската фирма не е да  дава оценка на работата на общинска администрация, а да се проведе дискусия и да се чуе мнението относно подобряване на работата. 

Работната среща  протече  в два модула:

 1. Запознаване на аудиторията с 12-те „Принципа за добро управление“ и попълване на анкетата.
 2. Дискусионен модул насочен към управлението на общинската собственост на местно ниво.

 

По първия модул Цветелина Нешкова представи 12-те принципи за добро управление, приети на Европейски  форум във  Валенсия през 2007 год. Относно познаването на принципите на добро управление и тяхното прилагане в работата всички участници попълниха анкети, разработени от консултантите, от които ще стане видно  становищата на присъстващите относно тази актуална тема.

По втория модул –дискусионния форум по темата „ ЕФективно и ефикасно управление на общинската собственост“се насочи към темите:

 • Публично – частно партньорство;
 • Общински предприятия и търговски дружества;
 • Публичен регистър на общинските имоти;
 • Общински земеделски земи;
 • Инструментите, които ползва общината за контрол върху общинските предприятия;
 • Участие на кметските съвети при вземане на решения за предоставяне или продаване на общински имоти;
 • Начини за информиране на гражданите за свободни имоти и начин на заявяване на гражданите и фирми към имоти, общински земи.

Много активно участие взеха присъстващите от Община Троян и Общинска администрация като се сформираха различни мнения, което доказа, че темите вълнуват еднакво всички. 

Изследването на приложението на принципите на добро управление в работата на общината ще се сформира на базата на:

 • Документи
 • Решения на общинския съвет
 • Различни видове наредби

 

Към изводите от документите ще бъдат прибавени изводите от изразеното лично мнение на участниците в дискусията и попълнените анкети.

По същия начин ще се подходи и в партньорската община.

На базата от резултатите ще се изготви сравнителен анализ.

Ръководител проект: инж. Татяна Марковска

 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

 

Наименование на дейност 2: Проучване и оценка на състоянието в двете администрации по прилагане на принципите на добро управление и ефективно разходване на бюджетни средства

Предлаган подход за изпълнение на дейността:

С цел ефективно изпълнение на под – дейностите по дейност 2, предлагаме провеждането на проучването за прилагане на принципите за добро управление в община Троян (под – дейност 2.1.) и интервюто със служители на община Троян относно управление на общински обекти (под – дейност 2) да се проведе във вид на еднодневно обсъждане в рамките на две работни сесии. По време на обсъждането ще се дискутират принципите на добро управление и тяхното приложение в Община Троян, след което ще бъдат предоставени анкетните карти за попълване. Предлагаме примерна програма на събитието.

Дата на провеждане: 31.01.2013 г.

Място на провеждане: Община Троян

ПРОГРАМА

I – ва сесия
Участници:

Служители, общински съветници, кметове на населени места в община Троян  - 15 - 20 души

Час

Теми

10.00 – 10.10

Откриване и представяне на работната сесия – Владислав Георгиев, ръководител на екипа на Прайм Консултинг ООД

10.10 – 10.30

Принципи на добро управление, представяне от „Прайм консултинг“ ООД

10.30 – 11.00

Дискусия

11.00 – 11.10

Основни насоки за попълване на анкетни карти

11.10 – 11.30

Попълване на анкетни карти

II – ра сесия
Участници:

Експерти на ръководни позиции от община Троян – 10 души

Час

Теми

13.00 – 13.10

Откриване и представяне на работната сесия - Владислав Георгиев, ръководител на екипа на Прайм Консултинг ООД

13.10 – 13.40

Дискусия на тема: „Управление на общинска собственост“

13.40 – 13.50

Основни насоки за попълване на анкетни карти

13.50 – 14.20

Попълване на анкетни карти

14.20 – 14.30

Закриване - Владислав Георгиев, ръководител на екипа на Прайм Консултинг ООД

 

 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" 

 

НАПРЕДЪК

на проект № 10-16-10/09.04.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“ - „Ефективност и качество за добро управление“

Бенефициент „Община Троян“

 

Обща цел: Повишаване  ефективността на управлението чрез прилагане на добри европейски практики в областта на оптимизиране на разходите по управление на публична собственост

Спецефични цели:

 1. Създаване на условия за прилагане на добри европейски практики в областта на управлението на общински обекти и оптимизиране на разходите.
 2. Създаване на инструменти за по-ефективно управление на общински имоти.
 3. Повишаване на капацитета на експертите в общинска администрация Троян с цел прилагане на принципите на доброто управление.
 4. Повишаване на капацитета на експертите в общинска администрация Троян за подобряване управлението на общински имоти.
 5. Създаване на предпоставки за дългосрочно партньорство в областта на доброто управление.

 

Очаквани резултати:

Установена степен на прилагане на принципите на доброто управление  и набелязани мерки за подобряването.

Извършени анализи на работата на управление на общински имоти.

Повишен капацитет на служителите и придобити практически знания и умения в областта на управлението на общинските имоти.

Споделен опит, създадени трайни контакти на експертно ниво, установено сътрудничество по конкретни въпроси на управлението.

Създаване на предпоставки за дългосрочно партньорство в областта на доброто управление.

 

Целева група: Общинска администрация Троян, общинска администрация Елванген - Германия , Общински съвет Троян.

 

Партньори по проекта: Община Елванген, Германия

 

Дейности по проекта:

 1. Подготовка и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки.
 2. Проучване и оценка на състоянието в двете администрации по прилагане на принципите на добро управление  и ефективно разходване  на бюджетни средства при управление на общински имоти.
 3. Работно посещение на експерти от Община Троян в Община Елванген за обмен на информация и практика при прилагане на принципите  на добро управление и управлението на общински обекти.
 4. Провеждане на конференция „Доброто управление“-гаранция за ефективност и ефикасност“.
 5. Предприемане на съвместни мерки  за повишаване на ефективността  на управление на общински обекти.
 6. Обучително пътуване на експерти  от община Троян-в общината-партньор  с цел тестване на инструкциите и усвояване на практически умения за управление на общински обекти.
 7. Дейности по информация и публичност.
 8. Управление и отчитане на проекта.
 9. Одит по проекта.

 

 Напредък на проекта:

 1. По първа дейност-проведени са 5 процедури и са сключени договори с:
 • Фирма “Консултантска група за обществени поръчки“ ЕООД за „Подготовка на документи за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност, на логистични услуги, на консултантски услуги и на одит по проект „Ефективност и качество за добро управление“;
 • „Прайм Консултинг“ ООД за „Извършване на консултантски услуги по проект „Ефективност и качество за добро управление“;
 • „Атлас Травелс“ ЕООД за „Логистика при реализиране на дейности по организация на обучения, семинари и работни срещи по проект „Ефективност и качество за добро управление‘;
 • ЕТ „Персонал Консулт – Ганчо Попов“ за „Дейности за информация и публичност по проект “Ефективност и качество за добро управление“;
 • „Кей Би“ ЕООД за „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите  по проект „Ефективност и качество за добро управление“.

Чрез директно възлагане  е сключен договор със „Съни Хоум Инвестмънт“ ООД  за „Осъществяване на преводачески услуги по време на реализация на проекта „Ефективност и качество за добро управление“.

 

 1. По дейност  две-дейността се изпълнява. Провеждат се проучвания в двете администрации, консултантската фирма е в процес на изработване на анализи.
 2. Дейности по информация и публичност. Проведена е начална пресконференция на 12.12.2012 г. Направени са два банера – един настолен и един за окачване. Публикувани са 4 електронни и 5 печатни издания. Създадена е функционираща секция към интернет – сайта на община Троян –www.ekdu.troyan.bg
 3. Избран е екип за управление на проекта, назначен със заповед 302/18.04.2012г. на Кмета на община Троян: Ръководител- инж. Татяна Марковска; Координатор – Диана Лалева; Организационен координатор - Г-н Бернд Беклер - от общината – партньор Еллванген, Германия; Счетоводител – Борислава Василковска. Сключени са граждански договори с екипа за управление. 

В момента тече подготовка за изпълнение на дейност 3. Работно посещение на експерти от Община Троян в Община Елванген за обмен на информация и практика при прилагане на принципите  на добро управление и управлението на общински обекти. Уточнени са експертите от община Троян и представителите на общинския съвет, които ще участват в работното посещение. Съгласувани са датите на пътуването с логистиката по проекта и с партньорите - 10-14 март 2013 г. Работи се по програмата и ангажиментите на партньорската община в Германия.

 

Инж. Татяна Марковска
/Ръководител на проекта/

30.01.2013 г.

 

 


„Проектът „Ефективност и качество за добро управление" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

За повече информация, изтеглете прикаченият файл!!!

Участие в пресконференцията взеха близо 50 човека – екипи по проекта от българска и немска страна, представители общинска администрация, на Общински съвет Троян, на бизнеса, неправителствения сектор, гражданското общество, медии. Те бяха приветствани лично от г-жа Донка Михайлова – кмет на община Троян.

Въведение по темата „Добро управление" направи г-н Владислав Георгиев– управител  на организацията – подизпълнител по проекта  – „Прайм Консултинг" ООД. След акцентирането върху това, какво представлява доброто управление, инж. Татяна Марковска – Ръководител на проекта „Ефективност и качество за добро управление", запозна аудиторията с целите на проекта, дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките му и очакваните резултати от тях. Конференцията продължи с изложение на г-н Бернд Беклер – координатор на проекта от немска страна, който представи опита на общината – партньор по проекта - Елванген, Германия.

Проектът „Ефективност и качество за добро управление" е финансиран по оперативна програма „Административен капацитет" , съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ) и е на обща стойност 331 138,38 лв (или 169 815 евро). Неговата обща цел е въз основа на прилагането на добри европейски практики в областта на оптимизиране на разходите по управление на публична собственост да се повиши ефективността на управлението в Общинска администрация - Троян, Общински съвет – Троян и в администрацията на община Елванген, Германия.

Конференцията приключи с дискусия, в рамките на която експертите, участващи в изпълнението на проекта „Ефективност и качество за добро управление", успяха да отговорят на всички въпроси на присъстващите. След края на конференцията гостите бяха поканени „на по чаша кафе", където също имаха възможност да обменят информация и идеи.

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на