Напредък на проект „Ефективност и качество за добро управление“ към дата 24 април 2013 година

Понеделник, 29 Април 2013 09:51 Написана от  Община Троян

НАПРЕДЪК

на проект № 10-16-10/09.04.2012г., „Ефективност и качество за добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет" ОПАК)
към 24.04.2013 г.

1. Подготовка и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки.

Проведени са 5 процедури. Сключени са договори със следните изпълнители:

  • Фирма "Консултантска група за обществени поръчки" ЕООД за „Подготовка на документи за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност, на логистични услуги, на консултантски услуги и на одит по проект „Ефективност и качество за добро управление";
  • „Прайм Консултинг" ООД за „Извършване на консултантски услуги по проект „Ефективност и качество за добро управление";
  • „Атлас Травелс" ЕООД за „Логистика при реализиране на дейности по организация на обучения, семинари и работни срещи по проект „Ефективност и качество за добро управление";
  • ЕТ „Персонал Консулт – Ганчо Попов" за „Дейности за информация и публичност по проект "Ефективност и качество за добро управление";
  • „Кей Би" ЕООД за „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Ефективност и качество за добро управление".

Чрез директно възлагане по ЗОП е сключен договор със „Съни Хоум Инвестмънт" ООД за „Осъществяване на преводачески услуги по време на реализация на проекта „Ефективност и качество за добро управление".

2. Проучване и оценка на състоянието в двете администрации по прилагане на принципите на добро управление и ефективно разходване на бюджетни средства при управление на общински имоти.

Проведени са проучвания в двете администрации. В рамките на тази дейност се направи преглед и оценка на работата в двете общини в областта на доброто управление. Наред с това бяха проучени документи, практики и организационна структура на администрациите в областта на управление на имоти, представляващи терени и обекти от местно значение за обществено ползване и задоволяване на обществени потребности. На база на проучванията се изготви анализ на резултатите по следните въпроси: степен на познаване на доброто управление от служителите; опит и примери от практиката, наличие на документи и правила; форма на организация и инструменти за ефективно управление на общинските обекти в двете общини. В заключение анализът набелязва областите за по-детайлно проучване на чуждия опит по темата. Докладът от анализа в рамките на 60 стр.е преведен на немски език и предоставен на партньора.

3. Работно посещение на експерти от община Троян в община Елванген за обмен на информация и практика.

Работното посещение се организира в рамките на 5 дни вкл. дните за пътуване от 10.03 до 14.03.2013 г., за 16 участника, 15 експерти от отдели по стопански и финансови дайности и общинския съвет и един преводач. В рамките на посещението като поддейност 1 се организира съвместeн информационен семинар "Доброто управление – право и отговорност" по темата добро управление. Проведено беше еднодневно обучение за 36 участника за запознаване с принципите на добро управление, значението и конкретните ефекти от тяхното прилагане. На участниците бяха представени документи и инициативи в областта на доброто управление, както и успешни примери от администрацията на Елванген. По време на посещението българските експерти бяха запознати с прилагането на практика на принципите на доброто управление. Чрез директни контакти със своите колеги българските експерт придобиха впечатления за начините на работа, документите, процедурите и инструментите, които правят възможно изпълнението на принципите в ежедневната работа в различни звена. С посещение на място те се запознаха с успешни решения и методи при управлението на обектите и възможностите за повишаване на ефективността

4. Провеждане на конференция "Доброто управление – гаранция за ефективност и ефикасност".

Конференцията беше проведена в община Троян в рамките на два дни. В нея взеха участие 35 представители на двете общинските администрации и Общински съвет Троян. През първия ден присъстващите се запознаха с резултатите от анализа, изготвен по дейност 2. Представители от община Троян, участвали в работното посещение в община Елванген, споделиха свои впечатления чрез представяне на обобщения доклад, изготвен по дейност 3. Представители на двете общини представиха своя опит в областта на управлението на общински обекти като запознаха участниците с принципите на работа, въведени механизми и инструменти за постигане на оптимални резултати. Партньора представи детайлно опита на община Елванген, предприети промени и въведените нови инструменти, включително по аутсорсинг на услуги и съответно как тези решения са се отразили върху ефективността на разходите. През втория ден участниците се срещнаха с председателя на икономическия консултативен съвет, дискутираха резултатите от сравнителния анализ и конкретни теми и въпроси, които те целят да подобрят в областта на управлението на терени и обекти от местно значение за обществено ползване. Конференцията набелеляза конкретни мерки за подобряване ефективността на управлението чрез взаимстване на методи и решения на партньорската организация като конкретна следваща стъпка от процеса на "бенчмаркинг". По време на събитието се сформира съвместна работна група с представители от двете общини, която да бъде основното звено за по-нататъшно задълбочено проучване, обмяна на опит и съвместна работа по създаване на инструмент, който да се използва в двете общини за повишаване на ефективността.

5. Предприемане на съвместни мерки за повишаване ефективността на управление на общински обекти.

След споделения опит и запознаване с практиките на общината-партньор ще се предприемат конкретни мерки за подобряване процеса на управление на общинските обекти с обществена значимост в община Троян като се взаимстват методи и решения от опита на партньора. –Дейността е в процес на разработка.

6. Обучително пътуване на експерти от община Троян в общината-партньор с цел тестване на инструкциите и усвояване на практически умения за управление на общински обекти.

Тази дейност е в процес на подготовка. Обучителното пътуване ще се реализира от 13-19 май 2013 г. в град Елванген, Германия.

7. Дейности по информация и публичност.

Проведена е начална пресконференция на 12.12.2012 г. Направени са два банера – един настолен и един за окачване. Публикувани са 4 електронни и 10 печатни издания. Създадена е функционираща секция към интернет –сайта на община Троян – www.ekdu.troyan.bg

8. Управление и отчитане на проекта.

Избран е екип за управление на проекта, назначен със заповед 302/18.04.2012г. на Кмета на община Троян: Ръководител- инж. Татяна Марковска; Координатор –Диана Лалева; Организационен координатор-Г-н Бернд Беклер-от общината – партньор Елванген, Германия; Счетоводител – Борислава Василковска. Сключени са граждански договори с екипа за управление. На всеки три месеца се прави тримесечен технически доклад до Управляващия орган за напредъка на проекта и е депозирано междинно искане за плащане.

9. Одит по проекта

Дейността предстои да бъде реализирана.

Прочетена 1849 пъти

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на