Обучително пътуване на експерти от община Троян в общината-партньор Елванген, Германия с цел тестване на инструкциите и усвояване на практически умения за управление на общински обекти

Петък, 10 Май 2013 08:39 Написана от  Община Троян

 

Обучително пътуване на експерти от община Троян в общината-партньор Елванген, Германия с цел тестване на инструкциите и усвояване на практически умения за управление на общински обекти по проект „Ефективност и качество за добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет"ОПАК
Реализиране на Дейност 6 от проекта

Обучителното пътуване се организира за 6 участника, 5 представители от община Троян, членове на смесената работна група, както и един преводач. Пътуването в общината партньор е в рамките на седем дни, включително дните за пътуване. По време на престоя смесената работна група ще тества в реална работна среда разработените инструкции и система за мониторинг. Чрез "работа в сянка" българските експерти ще трябва да усвоят практически подходи и умения по отношение на организацията на работа, разпределението на отговорности, използваните съвременни информационни средства, прилагането на системата за оценка и мониторинг. След работното посещение участниците изготвят обобщен отчет-доклад за това как ще приложат видяното и наученото в своята практическа работа. Партньорът осигурява съответните експерти и възможности, българските експерти да имат достъп, в рамките на разглежданите въпроси, до практическата работа на своите колеги, да "работят" съвместно и да наблюдават последователността на процеса на работа и координацията между отделните служби и звена, както и работата по наблюдение на изпълнението.
Целта на работното посещение е, от една страна да се тества приложимостта на разработените инструкции и система за мониторинг в реални условия. От друга страна българските експерти ще се запознаят на място с методите на работа, с трудностите и проблемите, които техните колеги са преодолели, с добрите практики, включени в инструкциите. "Учене чрез правене" е най-ефективният метод за усвояване на практически умения. В реална работна среда българските и немските експерти ще приложат на практика заложените в инструкциите методи и подходи, механизми и инструменти. При практическата работа експертите ще тестват основните функции на разработените инструменти и могат да набележат стъпки за коригиране или допълнение. Дейността надгражда ресултатите от предишната дейност като прилага на практика успешни и иновативни за двете администрации модели. Дейността е в съответствие с целта на процедурата и проекта за повишаване на капацитета на администрацията чрез обмяна на опит и отговаря напълно на специфичния акцент на процедурата за реализиране на съвместни инициативи и създаване на взаимополезно сътрудничество между партньорите.

 


„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

Прочетена 757 пъти

Търсене

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на